فراخوان

به اطلاع می رساند فصلنامه مطالعات مدیریت خدمات عمومی درمحورهای زیر مقاله می‎پذیرد:

  1. خدمات عمومی(Public Service)
  2. ارزش عمومی (Public Value)
  3. مدیریت خدمات عمومی (Public Service Management)
  4. منفعت عمومی (Public Interest)
  5. حکمرانی(Public Governance)

 از کلیه استادان و پژوهشگران محترم که علاقه‌مند به انتشار پژوهش‌های بدیع خود در هر یک از  موارد فوق‌الذکر هستند، دعوت می‌نماید مقالات را طبق شیوه‌نامه معرفی شده در سایت فصلنامه به آدرس https://spsa.atu.ac.ir  ارسال نمایند.

نوفناوری ها و مدیریت دولتی ایران

سید مهدی الوانی؛ لیلا شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.69087.1004

چکیده
  انقلاب های صنعتی در طول چهار قرن گذشته تمام جنبه های زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی را در دنیا متحول نموده اند. انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت های خیره کننده فناوری مرز بین دنیای فیزیکی و دیجیتال را محو نموده و گستردگی و عمق تغییرات ناشی از دگرگونی های فناورانه آن در کل سیستم های تولیدی، مدیریتی و حتی حکمرانی کاملاً مشهود است. فناوری های ...  بیشتر

مدیریت خدمات عمومی و سازمان های مجازی

شمس السادات زاهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.70418.1005

چکیده
  خدمات عمومی از منظر جدید بر مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی تآکید دارد و وظیفه دولت در این مورد ایجاد فضای امن و مناسبی است که با زیرساخت های کارآمد، امکان مشارکت شهروندان را به طور موثر فراهم آورد. پیشرفت های حاصله در زمینه علم و تکنولوژی بستر مساعدی را برای همکاری متقابل بین دولت ها و جوامع ایجاد کرده است و از این طریق امکان تبادل ...  بیشتر

اصلاح اداری مبتنی بر حکمرانی عمومی

فرج اله رهنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.71237.1008

چکیده
  خط‌مشی اصلاح اداری از دیرباز در ایران و دیگر کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه بوده و هست. با توجه به انتقادهایی که بر برنامه های تحول اداری در ایران وارد شده است، تدوین پایه نظری مناسب برای تحول اداری با رویکرد حکمرانی عمومی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که هدف اصلی این پژوهش است. جامعه آماری در این پژوهش 32 نفر از خبرگان رشته مدیریت است که ...  بیشتر

واکاوی عوامل مؤثر برمشارکت شهروندان درداده حاکمیتی باز با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

حمید تابلی؛ محبوبه عسکری باقرآبادی؛ پدرام رجب زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.70448.1006

چکیده
  در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات عمیق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جنبش جدیدی در حاکمیت به منظور بهبود روابط بین مردم و حکومت تحت عنوان حکومت باز شکل گرفت. هدف این پژوهش، واکاوی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز است. در این پژوهش پس از مطالعة ادبیات پژوهش و شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز ...  بیشتر

فراحکمرانی: نظریه ای برای حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی

رضا واعظی؛ لیلا شمس؛ مصطفی ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.66621.1002

چکیده
  حکمرانی بر شبکه سازی ذینفعانی متعدد تاکید دارد که از سطوح مختلف و با اهدافی متفاوت گردهم می آیند، این ترکیب از ذینفعان متعدد با اهداف و منافع متفاوت و یا گاه متعارض به چالش مهمی در شبکه حکمرانی تبدیل شده و منجر به پیدایش نظریه "فراحکمرانی" گردیده است. فراحکمرانی نوعی مدیریت موازنه قدرت توسط دولت در نظام حکمرانی با هدف تحقق ارزش و خدمات ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول:
داود حسین پور

سردبیر:
رضا واعظی

کارشناس نشریه:
میترا امینی سپهر


دوره انتشار: فصلنامه

ابر واژگان