چشم انداز نشریه
توسعه و تنویر مفاهیم و پژوهش های مرتبط با مدیریت خدمات عمومی در عرصه دانشگاه و عمل

اهداف نشریه

 1. معرفی قلمروی موضوعی مدیریت خدمات عمومی و اداره امور عمومی و اهمیت و گستره آن
 2. شناسایی مسائل مربوط به مدیریت خدمات عمومی و منافع عمومی و ارائه راه‌حل برای آن‌ها
 3. توسعه مرزهای دانش نظری مدیریت دولتی با تاکید بر مفهوم خدمات عمومی و حکمرانی
 4. ارتقای سطح دانش پژوهشگران و دانشجویان مدیریت دولتی
 5. ارائه دستاوردهای جدید پژوهشی در حوزه مدیریت خدمات عمومی و اداره امور عمومی
 6. ایجاد بستری برای تبادل اندیشه علمی در دو قلمرو دانشگاهی و اجرایی
 7. ایجاد انگیزه های پژوهش و تفکر انتقادی درباره نظریه های خدمات عمومی، حکمرانی و مدیریت دولتی

این نشریه مقالات معتبر را در حوزه های ذیل به چاپ می رساند:

 • خدمات عمومی
 • ارزش عمومی
 • مدیریت خدمات عمومی
 • منفعت عمومی
 • حکمرانی عمومی
 • نظریه های مدیریت دولتی
 • تعالی خدمات عمومی