نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی،دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/spsa.2022.66621.1002

چکیده

حکمرانی بر شبکه‌سازی ذینفعانی متعدد تأکید دارد که از سطوح مختلف و با اهدافی متفاوت گرد هم می‌آیند، این ترکیب از ذینفعان متعدد با اهداف و منافع متفاوت و یا گاه متعارض به چالش مهمی در شبکه حکمرانی تبدیل‌شده و منجر به پیدایش نظریه "فراحکمرانی" گردیده است. فراحکمرانی نوعی مدیریت موازنه قدرت توسط دولت در نظام حکمرانی باهدف تحقق ارزش و خدمات عمومی است. برابر این نظریه دولت‌ها با درجه بالاتری از نمایندگی شهروندان نسبت به سایر ذینفعان در فرایند مذاکرات و اعمال اراده در مسیر مدیریت جامعه مداخله نموده و به‌عنوان نماینده شهروندان از ارزش‌ها و خدمات عمومی پاسداری می‌نمایند. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب 19 مقاله علمی پژوهشی فراحکمرانی از نشریات تخصصی مختلف موردمطالعه دقیق قرار گرفتند و درمجموع 20 کد در قالب سه مقوله چرایی؛ چیستی و چگونگی فراحکمرانی در مسیر حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی احصاء و تشریح گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta-Governance: A Theory for Preserving and Promoting Public Value and Service

نویسندگان [English]

 • Reza Vaezi 1
 • Leila Shams 2
 • Mostafa Maleki 2

1 Professor of Public Administration Department of Allameh Tabataba'i University

2 Ph.D. Student in Public Administration, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Governance emphasizes the networking of multiple stakeholders who come together from different levels and with different goals. This combination of multiple stakeholders with different or sometimes conflicting goals and interests has become an important challenge in the governance network and has led to the emergence of the "meta-governance" theory. Meta-governance is the management of the balance of power by the government in the governance system to realize public value and service. Based on this theory, governments with a higher degree of citizen representation than other stakeholders involved in the negotiations and the exercise of will in the course of management of society, and as a representative of citizens, they protect the public value and service. In this study, using the meta-synthesis method, 19 scientific articles on meta-governance research from different specialized journals were reviewed in detail, and a total of 20 codes in the form of three categories of "the why, what, and how of meta-governance" were identified toward preserving and promoting public value and service.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Governance
 • Meta-Governance
 • Governance network
 • Participation
 • Public Service
 • Public Value
 1. بدیعی ازنداهی، مرجان؛ واثق، محمود؛ ملک محمدی حمیدرضا؛ عالم، ریحانه. (1397). حکمرانی در قرن ۲۱ و چالش‌های پیش روی آن. فصلنامه آمایش سیاسی فضا، 1(2)، 180-188.
 2. خواجه نائینی، علی. (1393). درآمدی بر مفهوم حکمرانی شبکه‌ای؛ مطلوبیت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 6(1)،129-157.
 3. مک ناب، دیوید ای. (1390). روش‌های تحقیق کمّی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی (ترجمه رضا واعظی و محمدصادق آزمندیان). جلد اول، تهران: انتشارات صفار.
 4. واعظی، رضا؛ شمس، لیلا؛ ملکی، مصطفی.(1400). مدیریت تطبیقی و توسعه (مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌ها)، تهران: انتشارات صفار.
 5. واعظی، رضا؛ قیطرانی، فاطمه. (1398). حکمرانی همکارانه: رویکردی نو در مدیریت ارزش عمومی. دو فصلنامه توسعه علوم انسانی، 1(2)،61-83.
 6. Albareda, A., Waddock, S., (2018). Networked CSR Governance: A Whole Network Approach to Meta-Governance, Business & Society 57(4), 636–675.
 7. Alqooti, A. A. (2020). Public governance in the public sector: literature review. International Journal of Business Ethics and Governance, 14-25.
 8. Ayres,A.(2018).How can network leaders promote public value through soft met governance?, Public Administration Review (97) 279–295.
 9. Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. Public Management Review, 23(11), 1581-1589.
 10. Chowdhury, S., Panday, P. K. (2018). Strengthening Local Governance in Bangladesh: Reforms, Participation and Accountability.
 11. Denhardt, J. V., Denhardt, R. B. (2000). The new public service: Serving, not steering. Routledge.
 12. Denhardt, J. V., Denhardt, R. B. (2015). The new public service revisited. Public Administration Review, 75(5), 664-672.
 13. Dong, L. (2015). Public Administration Theories Instrumental and Value Rationalities, United States, Palgrave Macmillan.
 14. Ek Österberg, E., & Qvist, M. (2022). Meta-governance as partial organization, Administrative Theory & Praxis, 1-19.
 15. Gjaltema, J., Biesbroek, R., & Termeer, K. (2019). From government to governance… to meta-governance: a systematic literature review. Public Management Review, 22(12), 1760-1780.
 16. Gregory, H., & Gale, F. (2019). Governing the Governors: The Global Metagovernance of Fair Trade and Sustainable Forestry Production. Politics & Policy.
 17. Herasymiuk, K., Martselyak, O. V., Kirichenko, Y. N., Zhmur, N. V., Shmalenko, I. I. (2020). Principles of Integrity and Good Governance in Public Administration. International Journal of Management, 11(4).
 18. Jessop,B.(2003). Governance and Met governance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony, Department of Sociology at Lancaster University.
 19. Katsamunska, P. (2016). The concept of governance and public governance theories. Economic alternatives, 2, 133-141.
 20. Kooiman, J., & Jentoft, S. (2009). Meta‐governance: values, norms and principles, and the making of hard choices. Public administration87(4), 818-836.
 21. Lazazzara, A., Tims, M., & De Gennaro, D. (2020). The process of reinventing a job: A meta–synthesis of qualitative job crafting research. Journal of Vocational Behavior116, 103-267.
 22. Lopes, A. V., & Farias, J. S. (2020). How can governance support collaborative innovation in the public sector? A systematic review of the literature. International Review of Administrative Sciences.
 23. McCormack, B., Karlsson, B., Dewing, J., & Lerdal, A. (2010). Exploring person‐centredness: a qualitative meta‐synthesis of four studies. Scandinavian journal of caring sciences24(3), 620-634.
 24. Pahl-Wostl, C., (2019). The role of governance modes and meta-governance in the transformation towards sustainable water governance, Environmental Science and Policy (91), 6–16.
 25. Rasheed, A. A. (2020). Framing Metagovernance in the Context of Developing Democracies: An Institutionalist Viewpoint. Journal of Public Administration and Governance, 10(3), 91-111.
 26. Rhodes, R. A. W.(2016). Theory and practice of governance: the next steps, Prieiga per internetą: http://www. raw-rhodes. co. uk
 27. Rhodes,R.(2017). Understanding governance: 20 years on.This paper draws on the relevant chapters in  Rhodes, R. A. W. (1997a) Understanding Governance. Buckingham: Open University Press and Rhodes, R. A. W. (1997b) ‘From Marketization to Diplomacy: It’s the Mix that Matters’, Australian Journal of Public Administration, 56: 40-53.
 28. Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer publishing company.
 29. Sorensen, E., & Torfing, J. (2017). Meta governing collaborative innovation in governance networks. American Review of Public Administration, 47, 826–839.
 30. Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research,3, 385-405
 31. Taamneh, M., Nawafleh,S., Aladwan,S., Alquraan,N.(2018). Provincial governors and their role in local governance and development in the Jordanian context.
 32. Tønnesen,A., Krogstad,J., Christiansen,P., Isaksson,K.(2019). National goals and tools to fulfil them: A study of opportunities and pitfalls in Norwegian metagovernance of urban mobility, Transport Policy (81), 35–44.
 33. Torfing, J. (2016). Meta governance. In C. Ansell & J. Torfing (Eds.), Handbook on theories of governance (pp. 525–538). Cheltenham: Edward Elgar.
 34. Venkatesh, V., Rai,A., Setia,P.(2019).Governance and ICT4D initiative success: A longitudinal field study of ten villages in rural India, MIS Quarterly. 43(4).
 35. Whitehead, Mark. (2003). In the shadow of hierarchy: meta-governance, policy reform and urban regeneration, in the West Midlands, Royal Geographical Society, 35.1.
 36. Xiaohu,Z., Menglong,L.(2019).Meta governance as a new solution to the governance crisis, management issues(39)88-93.
 37. Zuiderwijk, A., Chen, Y. C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda, Government Information Quarterly, 38(3), 101577.