نوفناوری ها و مدیریت دولتی ایران

سید مهدی الوانی؛ لیلا شمس

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.69087.1004

چکیده
  انقلاب‌های صنعتی در طول چهار قرن گذشته تمام جنبه‌های زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی را در دنیا متحول نموده‌اند. انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت‌های خیره‌کننده فناوری، مرز میان دنیای فیزیکی و دیجیتال را محو نموده و گستردگی و عمق تغییرات ناشی از دگرگونی‌های فناورانه آن در کل سیستم‌های تولیدی، مدیریتی و حتی حکمرانی کاملاً مشهود است. ...  بیشتر

مدیریت خدمات عمومی و سازمان های مجازی

شمس السادات زاهدی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.70418.1005

چکیده
  خدمات عمومی از منظر جدید بر مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی تأکید دارد و وظیفه دولت در این مورد ایجاد فضای امن و مناسبی است که با زیرساخت‌های کارآمد، امکان مشارکت شهروندان را به‌طور مؤثر فراهم آورد. پیشرفت‌های حاصله در زمینه علم و تکنولوژی بستر مساعدی را برای همکاری متقابل بین دولت‌ها و جوامع ایجاد کرده است و از این طریق امکان ...  بیشتر

اصلاح اداری مبتنی بر حکمرانی عمومی

فرج اله رهنورد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 53-94

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.71237.1008

چکیده
  خط‌مشی اصلاح اداری از دیرباز در ایران و دیگر کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه بوده و هست. با توجه به انتقادهایی که بر برنامه‌های تحول اداری در ایران واردشده است، تدوین پایه نظری مناسب برای تحول اداری با رویکرد حکمرانی عمومی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش 32 نفر از خبرگان رشته مدیریت ...  بیشتر

عوامل مؤثر برمشارکت شهروندان درداده حاکمیتی باز با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

حمید تابلی؛ محبوبه عسکری باقرآبادی؛ پدرام رجب زاده

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.70448.1006

چکیده
    در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات عمیق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جنبش جدیدی در حاکمیت به منظور بهبود روابط بین مردم و حکومت تحت عنوان حکومت باز شکل گرفت. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز است.برای این منظور در گام اول عناصر تشکیل­دهنده مشارکت شهروندان در دادة حاکمیتی باز از ادبیـات نظری ...  بیشتر

جایگاه مدیریت مشارکتی در طراحی مدل مدیریت و کنترل بحران در سامانه‌های علمی ‏با رویکرد سرمایه اجتماعی

روح اله حسینی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 123-156

https://doi.org/10.22054/spsa.2023.74727.1023

چکیده
  سازمان‌ها همواره با بحران‌های مختلفی روبه‌رو بوده و هستند. اجتناب از بعضی بحران‌ها ممکن نیست اما با مدیریت صحیح و مشارکت نیروهای خبره و به‌تبع آن تشکیل سرمایه اجتماعی بسیار قوی در سازمان می‌توان از پیامدهای این بحران ها کاست. این پژوهش به منظور طراحی مدل مدیریت بحران در سامانه های علمی با تمرکز بر سرمایه اجتماعی انجام شده و جایگاه ...  بیشتر

فراحکمرانی: نظریه‌ای برای حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی

رضا واعظی؛ لیلا شمس؛ مصطفی ملکی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1402، صفحه 157-185

https://doi.org/10.22054/spsa.2022.66621.1002

چکیده
  حکمرانی بر شبکه‌سازی ذینفعانی متعدد تأکید دارد که از سطوح مختلف و با اهدافی متفاوت گرد هم می‌آیند، این ترکیب از ذینفعان متعدد با اهداف و منافع متفاوت و یا گاه متعارض به چالش مهمی در شبکه حکمرانی تبدیل‌شده و منجر به پیدایش نظریه "فراحکمرانی" گردیده است. فراحکمرانی نوعی مدیریت موازنه قدرت توسط دولت در نظام حکمرانی باهدف تحقق ارزش و ...  بیشتر