نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/spsa.2022.70418.1005

چکیده

خدمات عمومی از منظر جدید بر مشارکت شهروندان در فرایند حکمرانی تأکید دارد و وظیفه دولت در این مورد ایجاد فضای امن و مناسبی است که با زیرساخت‌های کارآمد، امکان مشارکت شهروندان را به‌طور مؤثر فراهم آورد. پیشرفت‌های حاصله در زمینه علم و تکنولوژی بستر مساعدی را برای همکاری متقابل بین دولت‌ها و جوامع ایجاد کرده است و از این طریق امکان تبادل خودکار اطلاعات بین سازمان‌ها و نظام‌های اجتماعی تسهیل شده است. یکی از واقعیت‌های جهان امروز، ظهور و گسترش سازمان‌های مجازی است. این سازمان‌ها توانسته‌اند از طریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، فراسوی مرزهای مکانی، زمانی و فرهنگی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، از ویژگی انعطاف‌پذیری برخوردار باشند و برای تحقق هدف‌های مشترک، به تبادل دانایی‌ها و مهارت‌های خود بپردازند. در حال حاضر کشورهای زیادی به ظرفیت و اهمیت سازمان‌های مجازی و همچنین به اثرات اجتماعی آن‌ها پی برده و ضرورت ایجاد و حمایت از آن‌ها را درک کرده‌اند. اداره مؤثر و کارآمد این سازمان‌ها مهارت‌های مدیریتی خاص و ویژه‌ای را می‌طلبد. در این مقاله از روش مرور سیستماتیک منابع موجود استفاده‌شده است. در پایان مقاله نیز راهکارهای عملی و پیشنهادهایی درباره موضوع ارائه‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Services Management and Virtual Organizations

نویسنده [English]

 • Shamsalsadat Zahedi

Professor of Public Administration Department of Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Public services from a new perspective emphasize the participation of citizens in the governance process. The government's duty in this regard is to create a safe and suitable environment that enables citizens to participate effectively with efficient infrastructure. The progress made in the field of science and technology has provided favorable conditions for cooperation between governments and societies, and it has facilitated the automatic exchange of information between organizations and social systems. The emergence and expansion of virtual organizations is one of the realities of today's world. These organizations can communicate with each other across spatial, temporal, and cultural boundaries through information and communication networks. They have flexibility and exchange their knowledge and skills to achieve common goals. Many countries have realized the capacity and significance of virtual organizations and their social impacts and have realized the necessity of creating and supporting them. The effective and efficient management of these organizations requires special management skills. The method of systematic review of available sources was used in this article. At the end of the article, practical solutions and recommendations were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public services
 • Governance
 • Information technology
 • Virtual organization
 • Heterarchy
 • Global sourcing
 1. دانگ، لیشنگ (1397). نظریه‌های اداره امور عمومی: عقلانیت ابزاری و ارزشی، ترجمه حسن دانایی فرد، تهران: مهربان نشر.
 2. سالگویز، برونو (1398). جامعه 5.0؛ صنعت آینده، فناوری‌ها، روش‌ها و ابزارها، ترجمه محمدرضا عارف، ابوالفضل کیانی‌بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 3. کتابی، ساناز، جعفریه، حسن (1397). کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: ادیبان روز.
 4. کریمی، منصوره (1391). سازمان‌های مجازی، از مبانی تا اجرا، تهران: فرمنش.
 5. قاسمی پناه، عمادالدین، خلجی، زهرا (1401). برترین‌های علم و فناوری در 2022، برگرفته از روزنامه همشهری، شماره 8676، ص 24، 8/10/1401 https://b2n.ir/y04909.
 6. لابل، ریچارد (1394). فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات اقلیمی و رشد سبز، تهران: گروه ترجمه انتشارات آتی‌نگر.
 7. ماچادو، کارولینا و پائولو دیویم(1397). مدیریت منابع انسانی و چالش‌های فناوری، مترجمان: غلامرضا توکلی، سید مجید ابن الرضا، یونس نظری، حمید علی نیا، تهران: نشر مهربان.
 8. Batirlik, S. N., Gencer, Y. G., & Akkucuk, U. (2022). Global virtual team leadership scale (GVTLS) development in multinational companies. Sustainability14(2), 1038.
 9. Bruszt, L. (2021). Heterarchies and developmental traps. Brazilian Journal of Political Economy21, 3-21.
 10. Camison, C., Palacios, D., Garrigos, F., & Devece, C. (2009). Connectivity and knowledge management in virtual organisations. Hershey, New York: Information Science Reference.
 11. Chamakiotis, P., Panteli, N., & Davison, R. M. (2021). Reimagining e-leadership for reconfigured virtual teams due to Covid-19. International Journal of Information Management60, 102381.
 12. Choudhury, P. (2020). Our work-from-anywhere future: Best practices for all-remote organizations (pp. 58–67). Harvard Business Review.
 13. Collins COBUILD Advanced American English Dictionary(2016). Harper Collins Publishers Limited, hyperconnectivity:P.820.
 14. Culo, K. (2016). Virtual organization–the future has already begun. Media, culture and public relations7(1), 35-42.
 15. Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public administration review60(6), 549-559.
 16. Ekezie, C.M.D., Gabriel, J.M.O. and Ekweozor, U. (2020), Covid-19 Workplace Adjustments through Virtual Organization Designs, International Journal of Trend in Scientific Research and Development(IJTSRD),4(6) 1495-1500.
 17. Finklestein, S. and Hambrick, D.C. (1996), Strategic leadership: top executives and their effects on organizations, West Publishing Company.
 18. Kirkman, B. L., Rosen, B., Gibson, C. B., Tesluk, P. E., & McPherson, S. O. (2002). Five challenges to virtual team success: Lessons from Sabre, Inc. Academy of Management Perspectives16(3), 67-79.
 19. Nissen, M. E. (Ed.). (2006). Harnessing Knowledge Dynamics: Principled Organizational Knowing & Learning: Principled Organizational Knowing & Learning. IGI Global.
 20. Pang, L. (2001), Understanding virtual organizations, Information Systems Control Journal (ISACA),Vol. 6.
 21. Reiche, S. (2013), Managing virtual teams ten tips, Retrieved from: http://www.forbes.com/sites/iese/2013/06/20/managing -virtual-teams-ten-tips.
 22. Selnow, G. (2000). The Internet: The soul of democracy. Vital Speeches of the Day67(2), 58.
 23. Sharma, N., Singh, V. K., & Pathak, S. (Eds.). (2018). Management Techniques for a Diverse and Cross-Cultural Workforce. IGI Global.
 24. Schultze, U. (2000). A confessional account of an ethnography about knowledge work. MIS quarterly, 3-41.
 25. Soni, L. N. (2015), Advantages of virtual organizations, disadvantages of virtual organizations, Human Resource Issues in Virtual Organization, “TALENT Management, Work-life Balance”, Six Sigma, HR Six Sigma Process.
 26. Targowski, A. (2009(, Information technology for societal development, New York: Hershey.
 27. Thomas, L. (2022), The Internet of Behaviors-A Paradigm Shift, Retrieved from: https://tcglobal.com/what-is-internet-of-behaviours/.
 28. Walker, H. (2006). The virtual organization: a new organizational form?. International Journal of Networking and Virtual Organizations3(1), 25-41.