نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/spsa.2023.69087.1004

چکیده

انقلاب‌های صنعتی در طول چهار قرن گذشته تمام جنبه‌های زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی را در دنیا متحول نموده‌اند. انقلاب صنعتی چهارم با پیشرفت‌های خیره‌کننده فناوری، مرز میان دنیای فیزیکی و دیجیتال را محو نموده و گستردگی و عمق تغییرات ناشی از دگرگونی‌های فناورانه آن در کل سیستم‌های تولیدی، مدیریتی و حتی حکمرانی کاملاً مشهود است. فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مدیریت دولتی هم از منظر انجام عملیات داخلی سازمان‌های عمومی و هم در ارائه خدمات عمومی به شهروندان تأثیرات بسیاری داشته است. در این پژوهش با استفاده ازنظریه مطالعات اجتماعی علم و نظریه کنشگر-شبکه به بررسی نقش نوفناوری­های اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دولتی کشورمان پرداخته و بدین منظور گروهی از کنشگرانی که با فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات در نظام مدیریت دولتی سروکار دارند با روش گلوله برفی انتخاب‌شده و طی مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته به تشریح مباحث پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recently developed technologies and public administration of Iran

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mehdi Alvani 1
 • Leila Shams 2

1 Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 PhD Student in Public Administration, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Industrial revolutions during the last four centuries have changed all aspects of individual, organizational, and social life in the world. The fourth industrial revolution has blurred the border between the physical and digital worlds with its stunning technological advances, and the extent and depth of the changes caused by its technological transformations are evident in the entire production, management, and even governance systems. New information and communication technologies have had many impacts on the performance of public administration, both from the perspective of conducting internal operations of public organizations and providing public services to citizens. This study examines the role of new communication and information technologies in our country's public administration using the scientific study of science and actor-network theory. For this purpose, a group of actors dealing with new communication and information technologies in the public administration system is selected with the snowball method. The topics are explained during in-depth and semi-structured interviews.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New information and communication technology
 • Public administration
 • Humanization
 • Public service
 • Public interest
 1. الوانی، سید مهدی.(1377).سازمان مجازی، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه،(41 و42)1-8.
 2. پیران نژاد، علی (1396). حکومت الکترونیک، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 3. شریف‌زاده، رحمان (1397). مذاکره با اشیاء (برونو لاتور و نظریه کنشگر-شبکه)، تهران: نشر نی.
 4. واعظی، رضا؛ شمس، لیلا؛ ملکی، مصطفی.(1400). مدیریت تطبیقی و توسعه (مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌ها)، تهران: انتشارات صفار.
 5. واعظی، رضا، صداقت پور، فرزانه (1391). مطالعه دولت الکترونیک و چابکی ثبت‌احوال سازمان در استان تهران فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 21(67)، 1-17.
 6. وولگار، استیو (1400). علم کاوشی در محتوا (ترجمه محمدرضا اسمخانی)، تهران: نشر نی.
 7. Agarwal, P. K. (2018). Public administration challenges in the world of AI and bots. Public Administration Review78(6), 917-921.
 8. AlShamsi, M., Salloum, S. A., Alshurideh, M., & Abdallah, S. (2021). Artificial intelligence and blockchain for transparency in governance. In Artificial intelligence for sustainable development: Theory, practice and future applications(pp. 219-230). Springer, Cham.
 9. Bærenholdt, J. O., & Jóhannesson, G. T. (2009). Actor-Network theory/network geographies. In International encyclopedia of human geography(pp. 15-19). Pergamon Press.
 10. Blitz, M. (2014). Understanding Heidegger on Technology. The New Atlantis, 41, 63–80.
 11. Brass, I., & Sowell, J. H. (2021). Adaptive governance for the Internet of Things: Coping with emerging security risks. Regulation & Governance15(4), 1092-1110.
 12. Caiden, G. (2006), "The Administrative State in a Globalizing World: Some Trends and Challenges", Otenyo, E.E. and Lind, N.S. (Ed.) Comparative Public Administration (Research in Public Policy Analysis and Management, Vol. 15), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 515-542.
 13. Christodoulou, P., Decker, S., Douka, A. V., Komopoulou, C., Peristeras, V., Sgagia, S., Vardouniotis, D. (2018). Data makes the public sector go round. In International Conference on Electronic Government(pp. 221-232). Springer, Cham.
 14. Danziger, J. N., & Andersen, K. V. (2002). The impacts of information technology on public administration: an analysis of empirical research from the “golden age” of transformation. International Journal of Public Administration25(5), 591-627.
 15. Farazmand, A. (2012). The future of public administration: Challenges and opportunities—A critical perspective. Administration & Society44(4), 487-517.
 16. Groumpos, P. P. (2021). A Critical Historical and Scientific Overview of all Industrial Revolutions. IFAC-PapersOnLine54(13), 464-471.
 17. Kapeliushnikov, R. (2019). The phantom of technological unemployment. Russian Journal of Economics, 5(1), 88-116.
 18. Kouroutakis, A. E. (2021). Legaltech in Public Administration: Prospects and Challenges. Available at SSRN 3862557.
 19. Kuziemski, M., & Misuraca, G. (2020). AI governance in the public sector: Three tales from the frontiers of automated decision-making in democratic settings. Telecommunications policy, 44(6), 101976.
 20. Li, J. Q., Yu, F. R., Deng, G., Luo, C., Ming, Z., & Yan, Q. (2017). Industrial internet: A survey on the enabling technologies, applications, and challenges. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 19(3), 1504-1526.
 21. Liu, S. M., & Yuan, Q. (2015). The evolution of information and communication technology in public administration. Public Administration and Development35(2), 140-151.
 22. Nižetić, S., Šolić, P., González-de, D. L. D. I., & Patrono, L. (2020). Internet of Things (IoT): Opportunities, issues and challenges towards a smart and sustainable future. Journal of Cleaner Production274, 122877.
 23. Ponti, B., Cerrillo-i-Martínez, A., & Di Mascio, F. (2021). Transparency, digitalization and corruption. In Understanding and Fighting Corruption in Europe (pp. 97-126). Springer, Cham.
 24. Sha, K., Wei, W., Yang, T. A., Wang, Z., & Shi, W. (2018). On security challenges and open issues in Internet of Things. Future generation computer systems83, 326-337.
 25. Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. (2018). Internet of things: A comprehensive review of enabling technologies, architecture, and challenges. IETE Technical review35(2), 205-220.
 26. Srinivasan, R., & Chander, A. (2021). Biases in AI systems. Communications of the ACM64(8), 44-49.
 27. Stevanović, M., & Djurdjevic, D. Ž. (2016).Internet of things challenges for organized societies, In Proceedings the Eighth International Conference on Business Information Security (BISEC-2016), 15th October(pp. 50-55).
 28. Sundberg, L. (2019). From Automatic Data Processing to Digitalization: What is Past is Prologue. In International Conference on Electronic Government (pp. 31-42). Springer, Cham.
 29. Tamunomiebi, M. D., & John-Eke, E. C. (2020). Workplace Diversity: Emerging Issues in Contemporary Reviews. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(2), 255–265.
 30. Yusuf, M., Adams, C., & Dingley, K. (2016). Digital citizen participation within schools in the United Kingdom and Indonesia: An actor–network theory (ANT) perspective. Information7(4), 69.