مدیر مسئول


داود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

سردبیر


رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 • theory.managementyahoo.com
 • 48392873

مدیر داخلی


میترا امینی سپهر دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ ایران اسلامی

 • mitrasepehratu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدمهدی الوانی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

 • alvaniatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


الهام امین زاده دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

 • eaminzadehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر پورعزت استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 • pourezzatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


داوود حسین پور دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 • hosseinpouratu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن دانایی فرد استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت دولتی(تطبیقی و توسعه)

 • hdanaeemodares.ac.ir
 • 82883681

اعضای هیات تحریریه


بهروز رضائی منش دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 • rezaeemaneshgmail.com

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی رهبر دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

 • abb.rahbariauctb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن فقیهی استاد بازنشسته گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 • a.faghihisrvian.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


وجه ا..قربانی زاده دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 • vghorbanizadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی طبرسا استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 • g_tabarsasbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا طالقانی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 • gtalaghaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسداله کرد نائیج استاد دانشگاه تربیت مدرس

 • naeijimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نورمحمد یعقوبی استاد دانشگاه سیستان بلوچستان

 • yaghobimgmt.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

 • theory.managementyahoo.com