نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ‏تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، ‏دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22054/spsa.2024.77933.1034

چکیده

با توجه به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار منابع انسانی در افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات مطلوب در ‏سازمانهای دولتی، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی این دستگاه‌ها ضروری است. هدف از ‏مطالعه حاضر بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد منابع انسانی و تیین جایگاه سازمان یادگیرنده ‏در دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی است. ‏پژوهش حاضر از نوع ‏کاربردی است. از نظر روش، توصیفی‌تحلیلی و بر حسب روش گردآوری داده‌ها میدانی پیمایشی ‏است. ‏جامعه آماری پژوهش صاحب‌نظران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ‏مرکزی است.‏ 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه ‏ماتریسی محقق ساخته در زمینه مسئله پژوهش بود که از طریق پنج تن از اساتید روایی ان تایید ‏شد‎.‎‏ داده‌ها با استفاده از تکنیک‎ ‎تاپسیس تحلیل شدند. به منظور تحلیل وضعیت و جایگاه سازمان ‏یادگیرنده در بین عوامل مؤثر بر عملکرد منابع ‏انسانی، براساس ادبیات و پیشینه، شش معیار و هشت ‏عامل مؤثر از 21 عامل تعیین گردید. براساس یافته‌های این پژوهش کیفیت سرپرستی و رهبری با ‏رویکرد شایسته سالاری به عنوان مهمترین عامل مؤثر در عملکرد منابع انسانی دستگاههای ذیربط ‏قرار گرفت پس از آن سیستم پاداش و تشویق با رویکرد ‏عدالت در پرداخت مزایا حائز اهمیت شد. ‏همچنین انگیزه شغلی کارکنان به عنوان مهمترین معیار شناسایی شد. با توجه به نتایج بدست آمده ‏از این تحقیق، انتصاب مدیران شایسته و برقراری نظام عادلانه پرداخت حقوق و مزایا مهمترین عوامل ‏در افزایش بهره‌وری و همچنین آموزش و توانمندسازی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the performance of human resources and the position and ‎role of the learning organization in the Ministry of Cooperation, Labor and Social ‎Welfare

نویسندگان [English]

  • Roholah Hosseini 1
  • ‎ taheri ‎ taheri 2

1 ‏Assistant Professor, Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، ‏دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده [English]

Considering the very important and influential role of human resources in ‎increasing productivity and providing desirable services in government ‎organizations, It is necessary to identify the factors affecting the performance ‎of human resources of these institutions. The purpose of this study is to ‎investigate and analyze the factors affecting the performance of human ‎resources And the position of the learning organization among these factors is ‎in the subordinate institutions of the Ministry of Cooperation, Labor and ‎Social Welfare in Central Province. The current research is of applied type. In ‎terms of the method, it is descriptive-analytical, and in terms of the data ‎collection method, it is a field survey. The statistical population of the ‎research is the experts of the institutions under the Ministry of Cooperation, ‎Labor and Social Welfare of Central Province. 50 people were selected as ‎samples. The data collection tool in this research was a researcher-made ‎matrix questionnaire in the context of the research problem which is ‎confirmed by five of the narration professors. The data was analyzed using ‎TOPSIS technique. In order to analyze the status and position of the learning ‎organization among the factors affecting the performance of human ‎resources, Based on literature and background, Six criteria and eight effective ‎factors were determined out of 21 factors. According to the findings of this ‎research The quality of supervision and leadership with a meritocracy ‎approach was the most important effective factor in the performance of ‎human resources of relevant institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Human Resources
  • Learning Organization
  • Labor Cooperation ‎and Social Welfare
  • TOPSIS Technique.‎