داده‌کاوی و تحلیل علم‌سنجی و دگرسنجی پژوهش‌های حوزه خدمات عمومی

رضا واعظی؛ حسین جوهری پور؛ محمد خانباشی؛ علی‌ حسین نورافروز؛ علی رنجبر فردوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/spsa.2024.78764.1039

چکیده
  پژوهش در عرصه خدمات عمومی می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های بهتر مدیریت دولتی برای ارتقا کیفیت خدمات در سطح عمومی مؤثر باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه پژوهشهای منتشر شده در حوزه خدمات عمومی با دو رویکرد علم‌سنجی و دگرسنجی است تا یک تصویر و دیدگاهی جامع از روندها، بازیگران و نمای پژوهش‌های ‌این حوزه ترسیم شود تا بینش‌هایی ارزشمند برای پژوهشگران ...  بیشتر